ᐅᖅᑰᓯᕙᓪᓕᐊᒻᒪᕆᒃᑐᒥᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᒥ, ᓄᓇᕗᒥᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᐃᑦ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᒍᑎᐅᕗᑦ ᐆᒪᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᒥᐅᑕᓄᑦ

Andrea
Nunatsiaq News
ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕋᑦᑕ ᓄᓇᕗᑦ 20-ᐅᓕᕐᓂᖓᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᖢᑎᒍᑦ ᑖᔅᓱᒪ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᖃᖅᑐᑦ ᑎᐅᕆᑑᕆᐅᑉ ᐊᓂᒍᐃᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᓇᓱᒋᐊᖃᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᒫᙵᑦ ᑎᑕᐅᓯᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᑕᑯᓐᓇᒐᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᒪᐅᖓ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓄᒃᑐᑦ