ᐹᕕᓐᓛᓐ ᓴᕿᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᓴᓇᔨᖏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᕐᐳᑦ, ᐊᑎᓕᐅᖅᑐᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒥᒃ

Andrea
Nunatsiaq News
800 ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᑦ ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᓂᒃ ᓄᓇᓯᐅᑎᓂᒃ ᐊᖁᑏᑦ, ᐅᓯᑲᖅᑕᐅᑎᓂᒃ ᐊᖁᑎᑦ, ᐊᔪᕈᓐᓃᕐᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᓴᓇᔩᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᓴᓇᔨᐅᔪᑦ ᓄᓘᔮᖕᓂ ᓴᕕᕋᔭᒃᓴᒥ ᐅᔭᕋᒃᓯᐅᕐᕕᖕᒥᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑕᐅᓯᕗᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ—ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒥᒃ ᓯᕗᓕᖅᐹᒥᑦ ᐋᕿᒃᓯᓪᓗᑎᒃ ᐅᑯᐊᓗᑦ ᐹᕕᓐᓛᓐ ᓴᕕᕋᔭᒃᓴᒧᑦ ᐅᔭᕋᒃᓯᐅᕐᕕᒃᒥᑦ.