Bennett stops in Iqaluit to lend support to Pizzo-Lyall

Newspaper of record for Nunavut, and the Nunavik territory of Quebec
News

ᑕᑯᑲᐅᕐᑐᕋᔭᙱᓚᑎᑦ ᐆᒻᒪᕆᖕᓂᕐᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᒃᐱᒍᓱᖕᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᕐᒥᐅᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐅᕙᓂ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᕐᒥ ᐱᓕᕆᓕᕈᒪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓵᓚᒃᓴᐅᓯᐊᓕᕆᓂᕐᒥ (AIP), ᐱᖓᔅᓯᕐᒥ, ᕕᕗᐊᕆ 5, ᐋᑐᕚᒥ. ᐊᒻᒪᓗ ᐅᔾᔨᕐᓇᓗᐊᓚᐅᕐᖢᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓇᒥ ᐅᓇ: ᓯᕗᓂᒃᓴᕗᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᓅᖓᔪᖅ.