ᒫᓐᓇ ᒪᓕᒐᓕᐅᕈᑎᔭᕆᐊᖃᓕᕐᐳᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᕐᒥᑦ ᖃᖓᑕᓲᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᖅ

Nunatsiaq News
Nunatsiaq News
ᐃᒪᐃᓐᓂᐊᕋᓗᐊᕈᑎᓪᓗᒍᓘᓐᓃᑦ ᐸᕐᓇᒃᑕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᑲᓃᑎᐊᓐ ᓄᐊᑦ ᐊᒻᒪ ᕘᔅᑦ ᐃᐅᑯᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᕈᑎᒃ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒥᓇᕈᑎᒡᓘᓐᓃᒃ, ᐃᒪᓐᓇ ᖃᐅᔨᒪᓇᓪᓚᕆᒃᑐᖅ: ᑭᒃᑯᓕᒫᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᖓᓂᒃ ᐊᖏᕋᔭᙱᑦᑐᑦ ᐱᑕᖃᓗᓂ ᒪᓕᒐᖃᙱᑦᑐᒥᒃ ᖃᖓᑕᓲᓕᕆᓂᕐᒥᒃ.