ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐅᖃᐅᓯᕗᑦ ᐊᑐᕐᖢᒍ

Nunatsiaq News
Nunatsiaq News
14-ᓂ ᐅᑭᐅᖃᓚᐅᕐᓯᒪᕗᖓ ᐊᐃᕆᓕ 1, 1999-ᒥᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᐱᒋᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒍ. ᖃᐅᔨᒪᓗᐊᓚᐅᕐᓯᒪᙱᓚᖓ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ. ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᐳᖓ ᖃᐅᒪᙱᑦᑎᐊᑲᓴᓐᓂᓐᓂᑦ. ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᓅᓱᒃᑑᓪᓗᖓ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᐃᓅᓂᑰᓪᓗᖓ ᐃᓄᖕᒧᑦ ᐊᓈᓇᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐳᐊᑎᒌᔅᒥ ᐊᑖᑕᖃᖅᖢᖓ, ᖃᐅᔨᕙᓪᓕᐊᓕᖅᖢᖓ ᐃᓅᓯᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᖕᒥᓂᐅᔪᓐᓇᕐᓯᓂᕐᒥᒃ, ᐅᔾᔨᕆᓚᐅᕐᐳᖓ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᑐᖅᑕᐅᕐᔪᐊᕐᓂᑯᒥᑦ—ᓄᓇᕗᑦ ᐱᒋᐊᕐᓂᖓᓂᒃ.